Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI:

Uwaga kandydaci do klasy pierwszej !

 

W roku szkolnym 2021/2022 przyjmujemy  2  klasy do  5 letniego Liceum Sztuk Plastycznych. W sumie przyjętych będzie około 40 uczniów.
Szkoła poza szerokim spektrum przedmiotów artystyczno-zawodowych realizuje 3 kierunki zawodowe, które zaczynają się w II klasie


1.    Projektowanie graficzne
2.    Aranżacja wnętrz
3.    Ceramika artystyczna.


O przydziale kierunku zawodowego dla poszczególnych kandydatów zdecyduje
 komisja nauczycieli  przedmiotów artystycznych badająca wyniki egzaminu wstępnego i wyniki na zakończenie edukacji w SP. Brana będzie pod uwagę wstępna deklaracja kandydatów zapisana w podaniu.

 

 

 

Warunki rekrutacji do 5 letniego LSP:
- nieprzekroczony 17 rok życia,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

EGZAMIN WSTĘPNY:


Egzamin Praktyczny :  z rysunku, malarstwa i kompozycji rzeźbiarskiej. Każda próba trwa 120 minut.

RYSUNEK : Studium martwej natury. Kompozycja na papierze / format 50 cm x 70cm/.
Komisja oceni:
- poprawność wyboru kadru- kompozycji,
- umiejętność wnikliwej obserwacji natury,
- proporcje przedmiotów, kierunki,
- zróżnicowanie kreski, waloru i modelunku światłocieniowego,
 Skala ocen od 0 do 10 pkt.

MALARSTWO : Temat martwa natura. Kompozycja na papierze / format 50cm x 70 cm / wykonana farbami wodnymi np. plakatówki, akryle.
Komisja oceni:
- poprawność wyboru kadru- kompozycji,
- zastosowanie właściwych proporcji przedmiotów,
- zinterpretowanie koloru i światła obserwowanej martwej natury,
Skala ocen od 0 do 10 pkt.

RZEŹBA : Praca przestrzenna w glinie / podstawa kompozycji  ok. 30cm x 30 cm/. Temat z wyobraźni dotyczy postaci ludzkiej w różnych  sytuacjach.
Komisja oceni:
- zgodność kompozycji z tematem,
- pomysłowość zaaranżowanej sytuacji,
- poprawność anatomiczna postaci ludzkiej,
Skala ocen od 0 do 10 pkt.

 

Egzamin ustny: (W ROKU 2021/22 ODWOŁANY Z POWODU PANDEMII)


Egzamin ustny ze znajomości różnych dziedzin sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Pytania dotyczyć będą m.innymi wiedzy i znajomości na temat:
- stylów artystycznych,
-wybitnych artystów,
-sztuki, kultury zabytków w środowisku lokalnym kandydata,
-dziedzin i rodzajów sztuk plastycznych/ wizualnych,
- budowy dzieła sztuki
- gatunków malarskich,
- technik artystycznych,
- muzeów w Polsce i na świecie,
- funkcji sztuki,
- zainteresowań artystycznych kandydata.
Skala ocen od 0 do 10 pkt.

Egzamin ustny ze znajomości różnych dziedzin sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Pytania dotyczyć będą m .innymi wiedzy i znajomości na temat:
- stylów artystycznych,
-wybitnych artystów,
-sztuki, kultury zabytków w środowisku lokalnym kandydata,
-dziedzin i rodzajów sztuk plastycznych/ wizualnych,
- budowy dzieła sztuki
- gatunków malarskich,
- technik artystycznych,
- muzeów w Polsce i na świecie,
- funkcji sztuki,
- zainteresowań artystycznych kandydata.
Skala ocen od 0 do 10 pkt


Termin składania dokumentów upływa 18.05.2021

POBIERZ: KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA SP.

 POBIERZ: PODANIE DO SZKOŁY

Termin egzaminów: 01-02.06.2021

Ogłoszenie wyników: 07.06.2021


Lista zakwalifikowanych i lista niezakwalifikowanych do szkoły w dniu 02.07.2021.


 

 

Procedury odwoławcze.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia wniosku.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub pełnoletni kandydat mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LP lub LSP nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające. 2. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Termin postępowania uzupełniającego podawany jest do publicznej wiadomości.
4. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego.

 

 

SZKOŁA PROWADZI:
BEZPŁATNIE PORADNICTWO:

Obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji,

programie kształcenia i warunkach nauki w szkole,

WSTĘPNE BADANIA UZDOLNIEŃ KANDYDATÓW,

określenie celowości wyboru przez kandydatów zakresu kształcenia

 

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu, z powodu pandemii, są odwołane.
Jest jednak okazja aby lepiej Was poznać jeszcze przed egzaminem.
Ogłosiliśmy konkurs plastyczny " Cytat z Lema".
Czekamy na prace do 14.V.
Spróbujcie swoich sił, pokażcie swoją wyobraźnię.
Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej w AKTUALNOŚCIACH.

 

 

Uwagi końcowe:


1.    Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamości oraz materiałami plastycznymi: ołówkami, pędzlami różnej grubości, farbami wodnymi, narzędziem do modelowania w glinie.
2.    Szkoła zapewnia: papier do rysunku i malarstwa, glinę do kompozycji przestrzennej.
3.     Arkusze papieru są ostemplowane pieczęcią szkoły.
4.    Maksymalna liczba punktów z egzaminu praktycznego i ustnego łącznie, jaką może zdobył kandydat wynosi  40.
5.    Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów i uzyskane przez nich punkty oraz listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.


 


Dyrektor
mgr Aleksander Kuberski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych