Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. czasowego zawieszenia zajęć w szkołach

 

W dniu 11 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w dnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju zostało ograniczone funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:

1) przedszkoli;

2) innych form wychowania przedszkolnego;

3) szkół wszystkich typów;

4) placówek oświatowo-wychowawczych;

5) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;

6) placówek artystycznych;

7) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8) kolegiów pracowników służb społecznych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 11 marca 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie CEA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych